Investicijų komitetas

EBPO Investicijų komitetą (angl. OECD Investment Committee) sudaro EBPO valstybių narių atstovai. Prisijungusių prie Deklaracijos valstybių atstovai taip pat yra kviečiami į EBPO Investicijų komiteto (toliau – Investicijų komitetas) posėdžius susijusius su Gairėmis. Investicijų komitetas atsakingas už Gairių funkcionavimo priežiūrą bei veiksmus užtikrinant jų veiksmingumą. Šios Investicijų komiteto funkcijos taikomos ne tik Gairėms, bet ir kitoms Deklaracijos dalims.

Investicijų komitetas sudarytas 2004 m. balandžio mėn. sujungus EBPO Tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių (angl. Committee on International Investment and Multinational Enterprises (CIME)) bei EBPO Kapitalo judėjimo ir neregimų sandorių (angl. Committee on Capital Movements and Invisible Transactions (CMIT)) komitetus.

Investicijų komitetas reguliariai arba prisijungusios prie Deklaracijos šalies prašymu organizuoja pasikeitimą nuomonėmis dėl Gairėse nurodytų sričių. Investicijų komitetas reguliariai prašo Verslo ir pramonės konsultacinį komitetą prie EBPO ir Profesinių sąjungų konsultacinį komitetą prie EBPO bei nevyriausybines organizacijas pareikšti savo nuomonę apie Gairėse minimus dalykus. Be to, nuomonėmis su EBPO konsultaciniais komitetais gali būti keičiamasi ir jų prašymu. Investicijų komitetas gali nuspręsti organizuoti pasikeitimą nuomonėmis apie Gairėse nurodytus dalykus su neprisijungusių prie Deklaracijos valstybių atstovais.

Investicijų komitetas atsako už Gairių išaiškinimą. Išaiškinimai pateikiami gavus paklausimą. Atskirai įmonei, jei ji pageidauja, gali būti suteikta galimybė žodžiu ar raštu pareikšti savo nuomonę apie Gairėse nurodytus dalykus, susijusius su jos interesais. Investicijų komitetas nedaro išvadų apie atskirų įmonių elgesį.

Siekdamas padaryti Gaires veiksmingesnes, Investicijų komitetas organizuoja pasikeitimą nuomonėmis apie nacionalinių koordinacinių centrų veiklą.

Investicijų komitetas kasmet atsiskaito EBPO Tarybai dėl Gairėse numatytų dalykų. Savo ataskaitose Investicijų komitetas atsižvelgia į nacionalinių koordinacinių centrų ataskaitas, EBPO konsultacinių komitetų pareikštas nuomones ir, jei reikia, nevyriausybinių organizacijų bei neprisijungusių prie Deklaracijos valstybių nuomones.

Atnaujinimo data: 2023-12-15