EBPO Gairės daugiašalėms įmonėms

Daugiašalės įmonės yra svarbi tarptautinės ekonomikos dalis. Daugiašalių įmonių veikla yra susijusi su tarptautiniu investavimu, kuris veikia kaip apsauga nuo vidaus rinkos smukimo, taip pat reikšmingas veiksnys naujoms darbo vietoms sukurti, mokesčių įplaukoms, pajamoms. Tačiau tuo pat metu visuomenėje kyla susirūpinimas dėl daugiašalių įmonių veiklos įtakos socialinėje, ekonominėje ir aplinkos srityse. Gairės yra svarbi daugiašalė iniciatyva, skirta minėtoms problemoms spręsti.

EBPO Ministrų taryba 2023 m. birželio 8 d. paskelbė atnaujintas Gaires daugiašalėms įmonėms  (toliau – Gairės) (angl. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises) – tai vyriausybių dokumentas daugiašalėms įmonėms. Jose pateikti taikytinus teisės aktus atitinkantys įmonės elgesio principai ir normos, kurių laikomasi savanoriškai. Gairėmis siekiama užtikrinti, kad tokių įmonių veikla neprieštarautų vyriausybių vykdomai politikai, stiprinti įmonių ir visuomenės tarpusavio pasitikėjimą, padėti gerinti užsienio investicijoms palankų klimatą ir didinti daugiašalių įmonių indėlį į subalansuotos plėtros procesus.

Pagrindiniai Gairių atnaujinimai apima:
̶    rekomendacijas įmonėms laikytis tarptautiniu lygiu sutartų tikslų dėl klimato kaitos ir biologinės įvairovės;
̶    rekomendacijas dėl rizika grįsto išsamaus patikrinimo lūkesčių taikymo technologijų kūrimui, finansavimui, pardavimui, licencijavimui, prekybai ir naudojimui, įskaitant duomenų rinkimą ir naudojimą;
̶    rekomendacijas, kaip tikimasi, kad įmonės atliks deramą patikrinimą poveikiui ir verslo santykiams, susijusiems su jų produktų ir paslaugų naudojimu;
̶    geresnę rizikoje esančių asmenų ir grupių, įskaitant tuos, kurie kelia susirūpinimą dėl verslo vykdymo, apsaugą;
̶    atnaujintas rekomendacijas dėl atsakingo verslo elgesio informacijos atskleidimo;
̶    išplėstas deramo patikrinimo rekomendacijas visoms korupcijos formoms;
̶    rekomendacijas įmonėms užtikrinti, kad lobistinė veikla atitiktų Gaires;
̶    sustiprintas procedūras, skirtas užtikrinti nacionalinių atsakingo verslo elgesio koordinacinių centrų matomumą, veiksmingumą ir funkcinį lygiavertiškumą.

Atnaujintoms Gairėms pritarė 51 šalis, įskaitant ir EBPO nares, ir nepriklausančias šalis, kurioms tenka du trečdaliai pasaulinės prekybos ir investicijų. 2023 metais atliktas Gairių atnaujinimas atspindi dešimtmečio patirtį nuo paskutinio atnaujinimo 2011 metais ir reaguoja į neatidėliotinus socialinius, aplinkos ir technologinius pokyčius, su kuriais susiduria visuomenės ir įmonės.

Gairės – tai viena iš EBPO Deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių (toliau – Deklaracija) dalių.

Gairėmis nesiekiama daugiašalėms ir nacionalinėms įmonėms taikyti skirtingo režimo. Iš daugiašalių įmonių bei nacionalinių įmonių tikimasi vienodo elgesio visais atvejais, kai Gairės taikomos abiem įmonių tipams. Vyriausybės skatina Gaires taikyti kiek įmanoma plačiau. Prisijungusios prie Deklaracijos vyriausybės, vykdydamos savo įsipareigojimus, privalo su įmonėmis elgtis sąžiningai ir laikytis tarptautinių teisės normų bei savo sutartinių įsipareigojimų.

Gairės taikomos šioms sritims:

  • Bendroji politika
  • Informacijos teikimas
  • Žmogaus teisės
  • Darbas ir darbo santykiai
  • Aplinka
  • Kova su papirkinėjimu
  • Vartotojų interesai
  • Mokslas ir technologijos
  • Konkurencija.
  • Mokesčiai.

Gairės nėra privalomos. Vienintelis jose nustatytas įpareigojimas valstybėms yra įsteigti Nacionalinį koordinacinį centrą.

Gairių veiksmingumui didinti ir jas įgyvendinti EBPO Tarybos sprendime ir procedūrinėse rekomendacijose yra nustatytos atsakingos institucijos. Tai yra valstybių nacionaliniai koordinaciniai centrai, EBPO Investicijų komitetas (angl. OECD Investment Committee) ir EBPO konsultaciniai komitetai – verslo ir darbuotojų federacijos: Verslo ir pramonės konsultacinis komitetas (angl. Business and Industry Advisory Committee (BIAC)) ir Profesinių sąjungų konsultacinis komitetas (angl. Trade Union Advisory Committee (TUAC)).

Atnaujinimo data: 2023-12-15