Daugiašalės įmonės yra svarbi tarptautinės ekonomikos dalis. Daugiašalių įmonių veikla yra susijusi su tarptautiniu investavimu, kuris veikia kaip apsauga nuo vidaus rinkos smukimo, taip pat reikšmingas veiksnys naujoms darbo vietoms sukurti, mokesčių įplaukoms, pajamoms. Tačiau tuo pat metu visuomenėje kyla susirūpinimas dėl daugiašalių įmonių veiklos įtakos socialinėje, ekonominėje ir aplinkos srityse. Gairės yra svarbi daugiašalė iniciatyva, skirta minėtoms problemoms spręsti.

EBPO Gairės daugiašalėms įmonėms  (toliau – Gairės) (angl. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises) – tai vyriausybių dokumentas daugiašalėms įmonėms. Jose pateikti taikytinus teisės aktus atitinkantys įmonės elgesio principai ir normos, kurių laikomasi savanoriškai. Gairėmis siekiama užtikrinti, kad tokių įmonių veikla neprieštarautų vyriausybių vykdomai politikai, stiprinti įmonių ir visuomenės tarpusavio pasitikėjimą, padėti gerinti užsienio investicijoms palankų klimatą ir didinti daugiašalių įmonių indėlį į subalansuotos plėtros procesus.

Gairės – tai viena iš EBPO Deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių (toliau – Deklaracija) dalių.

Gairėmis nesiekiama daugiašalėms ir nacionalinėms įmonėms taikyti skirtingo režimo. Iš daugiašalių įmonių bei nacionalinių įmonių tikimasi vienodo elgesio visais atvejais, kai Gairės taikomos abiem įmonių tipams. Vyriausybės skatina Gaires taikyti kiek įmanoma plačiau. Prisijungusios prie Deklaracijos vyriausybės, vykdydamos savo įsipareigojimus, privalo su įmonėmis elgtis sąžiningai ir laikytis tarptautinių teisės normų bei savo sutartinių įsipareigojimų.

Gairės taikomos šioms sritims:

 • Bendroji politika
 • Informacijos teikimas
 • Žmogaus teisės
 • Darbas ir darbo santykiai
 • Aplinka
 • Kova su papirkinėjimu
 • Vartotojų interesai
 • Mokslas ir technologijos
 • Konkurencija.
 • Mokesčiai.

Gairės nėra privalomos. Vienintelis jose nustatytas įpareigojimas valstybėms yra įsteigti Nacionalinį koordinacinį centrą.

Gairių veiksmingumui didinti ir jas įgyvendinti EBPO Tarybos sprendime ir procedūrinėse rekomendacijose yra nustatytos atsakingos institucijos. Tai yra valstybių nacionaliniai koordinaciniai centrai, EBPO Investicijų komitetas (angl. OECD Investment Committee) ir EBPO konsultaciniai komitetai – verslo ir darbuotojų federacijos: Verslo ir pramonės konsultacinis komitetas (angl. Business and Industry Advisory Committee (BIAC)) ir Profesinių sąjungų konsultacinis komitetas (angl. Trade Union Advisory Committee (TUAC)).

EBPO Investicijų komitetą (angl. OECD Investment Committee) sudaro EBPO valstybių narių atstovai. Prisijungusių prie Deklaracijos valstybių atstovai taip pat yra kviečiami į EBPO Investicijų komiteto (toliau – Investicijų komitetas) posėdžius susijusius su Gairėmis. Investicijų komitetas atsakingas už Gairių funkcionavimo priežiūrą bei veiksmus užtikrinant jų veiksmingumą. Šios Investicijų komiteto funkcijos taikomos ne tik Gairėms, bet ir kitoms Deklaracijos dalims.

Investicijų komitetas sudarytas 2004 m. balandžio mėn. sujungus EBPO Tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių (angl. Committee on International Investment and Multinational Enterprises (CIME)) bei EBPO Kapitalo judėjimo ir neregimų sandorių (angl. Committee on Capital Movements and Invisible Transactions (CMIT)) komitetus.

Investicijų komitetas reguliariai arba prisijungusios prie Deklaracijos šalies prašymu organizuoja pasikeitimą nuomonėmis dėl Gairėse nurodytų sričių. Investicijų komitetas reguliariai prašo Verslo ir pramonės konsultacinį komitetą prie EBPO ir Profesinių sąjungų konsultacinį komitetą prie EBPO bei nevyriausybines organizacijas pareikšti savo nuomonę apie Gairėse minimus dalykus. Be to, nuomonėmis su EBPO konsultaciniais komitetais gali būti keičiamasi ir jų prašymu. Investicijų komitetas gali nuspręsti organizuoti pasikeitimą nuomonėmis apie Gairėse nurodytus dalykus su neprisijungusių prie Deklaracijos valstybių atstovais.

Investicijų komitetas atsako už Gairių išaiškinimą. Išaiškinimai pateikiami gavus paklausimą. Atskirai įmonei, jei ji pageidauja, gali būti suteikta galimybė žodžiu ar raštu pareikšti savo nuomonę apie Gairėse nurodytus dalykus, susijusius su jos interesais. Investicijų komitetas nedaro išvadų apie atskirų įmonių elgesį.

Siekdamas padaryti Gaires veiksmingesnes, Investicijų komitetas organizuoja pasikeitimą nuomonėmis apie nacionalinių koordinacinių centrų veiklą.

Investicijų komitetas kasmet atsiskaito EBPO Tarybai dėl Gairėse numatytų dalykų. Savo ataskaitose Investicijų komitetas atsižvelgia į nacionalinių koordinacinių centrų ataskaitas, EBPO konsultacinių komitetų pareikštas nuomones ir, jei reikia, nevyriausybinių organizacijų bei neprisijungusių prie Deklaracijos valstybių nuomones.

Gairės yra sudėtinė Deklaracijos dalis. 1976 m. birželio 21 d. EBPO valstybės narės priėmė ir pasirašė ne Gaires, o Deklaraciją.

Šią Deklaraciją EBPO valstybių narių vyriausybės priėmė siekdamos pagerinti investicinį klimatą, paskatinti teigiamą daugiašalių įmonių indėlį į ekonominį ir socialinį progresą, minimizuoti ir išspręsti sunkumus, kurie gali kilti dėl daugiašalių įmonių veiklos.

Deklaraciją sudaro 4 dalys:

 1. Gairės daugiašalėms įmonėms – nustatomi pačioms daugiašalėms įmonėms skirti atsakingo įmonės elgesio principai ir standartai, kurių yra savanoriškai laikomasi. Šių Gairių laikymasis yra skatinamas per prijungusių prie Deklaracijos valstybių nacionalinius koordinacinius centrus;
 2. Nacionalinio režimo dokumentas – išdėstytas valstybių narių įsipareigojimas užsieniečių valdomoms jų teritorijoje veikiančioms įmonėms nustatyti ne mažiau palankų režimą kaip ir panašiose situacijose veikiančioms valstybės įmonėms;
 3. Dokumentas dėl tarptautinių investicijų skatinimo ir ribojimo – aptaria valstybių narių pastangas pagerinti bendradarbiavimą, susijusį su priemonėmis, kurios daro įtaką tarptautinėms tiesioginėms investicijoms;
 4. Dokumentas dėl prieštaringų reikalavimų išvengimo – ragina valstybes nares vengti ar iki minimumo sumažinti įvairių valstybių daugiašalėms įmonėms keliamus prieštaringus reikalavimus.

Lietuva prie Deklaracijos prisijungė 2001 m. rugsėjo 20 d., sudariusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sutartį dėl LR prisijungimo prie 2000 m. birželio 27 d. Deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių apsikeičiant laiškais.

Šį susitarimą Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2002 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 477. Susitarimas įsigaliojo 2002 m. balandžio 16 d. pranešimo EBPO, kad yra įvykdytos šalies vidaus procedūros, dieną.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-27